facebook-domain-verification=9uqgsu9hf0pdi5ikpzguzmqgwsm8el

Общи условия

 1.  ЦЕЛ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1.     Настоящият документ представлява едновременно общите условия или условията на ползване на онлайн магазина AKVAZONA.EU, които уреждат правилата за използването AKVAZONA.EU, както и сключването на договор за покупко-продажба с фирма Аква Зона 2 ЕООД през платформата на AKVAZONA.EU

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
2.1.   „Аква Зона 2“ ЕООД  е дружество със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, Ж.К. Тракия бл.174,ВХ.Д,ЕТ.1.АП.3  и адрес за кореспонденция  гр. Пловдив , ул. Св.Наум 17 A, ЕИК 201703690 и идентификационен номер по ДДС в България: BG201703690.
2.2.   „Аква зона 2 “ ЕООД  администрира електронния магазин AKVAZONA.EU. „Аква зона 2“ ЕООД  . щe бъде наричано за краткост по-долу AKVAZONA.EU.
2.3.   Можете да се свържете с AKVAZONA.EU на посочения по-горе адрес, на телефон 0893064334 или на и-мейл адрес akvazona2@gmail.com. Цената за разговор е в зависимост от Вашия мобилен план.

3.ДЕФИНИЦИИ
3.1.   Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през електронния магазин AKVAZONA.EU
3.2   Продавач – AKVAZONA.EU
3.3.   Платформата – домейна AKVAZONA.EU
3.4.   Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително, но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
3.5.   Акаунт – раздел от Платформата, достъпен чрез имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата(Поръчки, данъчни фактури и др.)
3.6.   Любими – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци
3.7.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между AKVAZONA.EU и Клиента, чрез който Клиентът заявява на AKVAZONA.EU, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.
3.8.   Продукт(-и)  – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Платформата.
3.9.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки  през Платформата, неразделна част, от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
3.10.   Съдържание
•   цялата информация на Платформата.
•   съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към AKVAZONA.EU.
•   всякаква информация, предоставена (без значение от метода на предоставяне) от страна на служител  на AKVAZONA.EU на Клиента
•   информацията, свързана със Стоките и Услугите.
•   данни относно Продавача.
3.11.   Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
3.12.   Спецификации – всички характеристики и описания на Стоките и Услугите.
3.14.   Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга.
3.15. Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на удовлетвореност  на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди.
3.16.   Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.
3.17.   Въпрос – форма на обръщение към AKVAZONA.EU с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.
3.18. Отговор – писмена или устна информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата.
4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.   Общите условия на AKVAZONA.EU са задължителни за всички Клиенти на Платформата.
4.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте съгласни да ги спазвате безусловно.
4.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от AKVAZONA.EU по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти на платформата.
4.4.   AKVAZONA.EU има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5.   Във всеки един случай на промяна на общите условия AKVAZONA.EU ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко ползване.
4.6.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не отменя .
4.7.   AKVAZONA.EU полагаме  усилия, за да поддържаме точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, AKVAZONA.EU уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.8.   Характеристиките и цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни  по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които AKVAZONA.EU предварително се извинява на своите Клиенти.
4.9.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от AKVAZONA.EU се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10.   Всички стоки, включително тези в промоция се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
4.11.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. AKVAZONA.EU не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона, която съответно се регистрира от самия него или от служител на AKVAZONA.EU от негово име.
5.2.   AKVAZONA.EU ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление AKVAZONA.EU прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи AKVAZONA.EU уведомява за това Клиента, чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително сума.
5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на потвърждението на поръчката по телефона.
5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1.   Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2.   AKVAZONA.EU си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на AKVAZONA.EU по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на AKVAZONA.EU, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. AKVAZONA.EU не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с AKVAZONA.EU на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.
6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.
6.5.   AKVAZONA.EU може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и Услугите   предлагани от него.
6.6.     Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни( с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси).
6.7.   В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.   Затова AKVAZONA.EU препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он-лайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от AKVAZONA.EU.
6.8.   Всички изображения на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките и Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

7.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само лога,а всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на AKVAZONA.EU.
7.2.   AKVAZONA.EU има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
7.3.   Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на AKVAZONA.EU  .
7.4.   Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
7.5.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
7.6.   Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на AKVAZONA.EU за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последвало или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между AQUARIUM.BG  и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на AKVAZONA.EU, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
7.7.   Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на AKVAZONA.EU  няма да се счита за съгласие от страна на AQUARIUM.BG  да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от AKVAZONA.EU.
7.8.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от AKVAZONA.EU.

8.ПОРЪЧКА
8.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Платформата, чрез добавянето на желаните Стоки и  Услуги в кошницата за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
8.2.   Всяка добавена в кошницата за покупки Стока и  Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и  Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката.
8.3.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на AKVAZONA.EU във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
8.4.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на AKVAZONA.EU да се свърже с него пo телефона за потвърждение на поръчката и данни за изпращане.
8.5.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.
8.6.   Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от AKVAZONA.EU в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от AKVAZONA.EU. Този срок започва да тече от датата на сключване на За повече информация прочетете условия за Връщане на стоки и гаранция.

9.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

9.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на AKVAZONA.EU, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от AKVAZONA.EU (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по е-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
9.2.   Клиентът се съгласява да предостави на AKVAZONA.EU неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. AKVAZONA.EU има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали.
9.3.   С предоставянето на свои данни на AKVAZONA.EU (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват AKVAZONA.EU или  куриери.
9.4. С предоставянето на свои лични данни на AKVAZONA.EU Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на AKVAZONA.EU.

10.РЕКЛАМА

10.1.   В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.
10.2.   Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, като промени настройките в акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с AQUARIUM.BG по какъвто и да е друг начин, включително, но не само по е-мейл, по телефона.
10.3.   Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

11.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

11.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
11.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от AKVAZONA.EU на стойност над 2500 лв. e възможно Продавачът да изисква стоката да бъде заплатена  предварително по банков път или чрез банкова карта.
11.3.   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
11.4.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
11.5 AKVAZONA.EU издава фактура ако бъде изискана такава. g .

12.ДОСТАВКА НА СТОКИ

12.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
12.2.   Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл akvazona2@gmail.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
12.3.   (1) AKVAZONA.EU ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.
(2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от AKVAZONA.EU се намират на инфо страницата на Платформата „Начин на доставка“.
(3) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се поставят в количката.

13.ГАРАНЦИИ

13.1.   Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.  За повече информация моля да прочетете информационната страницата на Платформата „ Гаранция и връщане на стоки“.

14.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

14.1.   Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

15.ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

15.1. Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Клиента, в раздел „Коментар”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.
15.2. В момента на регистрацията на даден Коментар/Въпрос/Отговор на Платформата, Клиентите дават на AKVAZONA.EU един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на AKVAZONA.EU да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
15.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:
•   да се позовава само на характеристики и  начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена);
•   да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
•     да използва подходящ изказ, не съдържащ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
•   да помести правилно въведеното съдържание на Платформата както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел.
•   да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, не подвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
• да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Платформата без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки и услуги;
• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
•   да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като AKVAZONA.EU;
•   да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
•   да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.
15.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено Ревю, Клиентът следва да добави и Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинг, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до Стоката. Така, една Рецензия, която е придружена с висок Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.
15.5. Когато Клиент съобщи, че някое Ревю/Коментар/Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от AKVAZONA.EU, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Платформата. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от Платформата само след проверка от страна на AKVAZONA.EU.
15.6. В случай, че AKVAZONA.EU констатира многократно нарушение на настоящите Условия за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта/Коментари/Въпроси и Отговори в раздела „Коментари” без да е длъжен да се обосновава за това.
15.7. Всеки купувач може да направи своята рекламация като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………
/името на търговеца/
……………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….
/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

16.ОТГОВОРНОСТ

16.1   Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

17.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

17.1. AKVAZONA.EU е регистриран в българския Регистър за обработка на личните данни

17.2. Съгласно изискванията на GDRP Регламент за защита на личните данни ЕС 2016/679 относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последвалите промени и допълнения, AKVAZONA.EU е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
17.3.   Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
17.4.   Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на AKVAZONA.EU и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 11.1 и 17.3 от настоящите общи условия.
17.5.   Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от европейското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото по чл. 17, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от ЕС 2016/679 за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни.
17.6.   Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: гр. Пловдив, ул. Ж.К. Тракия,бл.174,вх.д,ет.1,ап.3   на вниманието на Аква зона 2 ЕООД., за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.
17.7.   Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: гр. Пловдив, Ж.К. Тракия,бл.174.вх.д,ет.1,ап.3, на вниманието на Аква Зона 2 ЕООД., според следните цели:
•   поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на ЕС 2016/679 относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни, особено на непълните и неточни данни;
•   преобразуването на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие с ЕС 2016/679  относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни;
•   уведомление до трети страни на които са били личните данни са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат
17.8.   Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Платформата и съответно предоставянето на личните данни, включително и ЕГН, с цел получаване на кредит, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключил договор за кредит относно предлаганите Стоки на кредит  да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.
17.9.   Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

18.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

18.1.     Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
18.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между AKVAZONA.EU и Клиент, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в Община Столична без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) може да съдържа опасни вещества, които имат неблагоприятен ефект върху околната среда и човешкото здраве в случай, че то не се събира разделно.
  Взимайки предвид разпоредбите на българския Закон за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове към него и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, моля имайте предвид че:
  20.1. Потребителите имат задължението да не поставят ИУЕЕО на необозначени за това места и да събират такова ИУЕЕО разделно;
  20.2. Системите за обратно приемане и разделно събиране на ИУЕЕО, които са на разположение на потребителите са: местата за разделно събиране на ИУЕЕО, центрове за събиране на оторизирани организации за оползотворяване на отпадъци.
  20.3. Символът на зачертан контейнер на колела показва необходимостта от разделно събиране на ЕЕО, върху което е поставен.

Декларация за поверителност

Ние от фирма „Аква Зона 2“ ЕООД считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на AKVAZONA.EU , поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.
Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

 1. КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

AKVAZONA.EU  е търговското наименование на „Аква Зона 2“ ЕООД, българско юридическо лице със седалище: гр. Пловдив, Ж.К. Тракия бл.174,вх.д,ет.1,ап.3 вписано в Търговския регистър под номер 201703690  , единен данъчен регистрационен номер BG201703690  (наричано по-долу „ AKVAZONA.EU “ или „ние“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.
Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате със служителя на AKVAZONA.EU, отговарящ за защитата на личните данни по електронна поща с адрес: akvazona2@gmail.com или по обикновена поща или куриер до адрес гр. Пловдив , ул. Ж.K.Тракия ,бл.174,вх.д,ет.1,ап.3 – като изписвате следния текст: на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на AKVAZONA.EU.

 1. КОИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ НИЕ?

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:
•    Когато си създавате профил в AKVAZONA.EU, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено, бащино и фамилно име;
•    Можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт) от платформата на AKVAZONA.EU като:  пол, прякор, мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, дата на раждане, образование, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща, дати върху банкови карти и пр.;
•    Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт или използване на мобилно приложение, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.
В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.
Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 18 години.

 1. КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И ОСНОВАНИЯТА НА ОБРАБОТВАНЕТО?

3.1.    Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

3.1.1.    Предоставяне на услуги на AKVAZONA.EU във Ваша полза. Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:
3.1.1.1.1.    Създаване и управление на профил в платформата на AKVAZONA.EU 3.1.1.1.2.    Обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
3.1.1.1.3.    Разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
3.1.1.1.4.    Връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
3.1.1.1.5.    Възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;

3.1.2.    Усъвършенстване на нашите услуги
Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.
Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.
3.1.3.    Маркетинг
Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Моята кошница“ или „Акаунт/Любими“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта и мобилното приложение. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:
•    промените настройките в клиентския профил в раздел „Моите абонаменти“;
•    използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като
•    се свържете с AKVAZONA.EU, използвайки данните за контакт по-горе.
В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.
3.1.4.    Защита на нашите законни интереси
Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:
•    мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на AKVAZONA.EU срещу кибератаки;
•    мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
•    мерки за управление на различни други рискове.
Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.
Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

 1. КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в AQUARIUM.BG. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

 1. НА КОГО ИЗПРАЩАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:
•    дружества от групата от дружества, към които принадлежи AKVAZONA.EU;
•    доставчици на куриерски услуги;
•    доставчици на платежни/ банкови услуги;
•    доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
•    доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
•    застрахователни компании;
•    доставчици на ИТ услуги;
Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.
Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

 1. КАК ЗАЩИТАВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.
Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.
Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

 1. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.
За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:
7.1.    Самоличност.
7.1.1.    Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в AKVAZONA.EU. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.
7.2.    Такси.
7.2.1.    Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.
7.3.    Срок за отговор.
7.3.1.    Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.
7.4.    Права на трети страни.
7.4.1.    Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.
7.5.    Достъп
7.5.1.    Можете да ни помолите:
-да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;
-да предоставим копие от тези данни;
-да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.
7.6.    Поправяне
7.6.1.    Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.
Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.
7.7.    Изтриване на данни
7.7.1.    Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:
те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или упражнявате законно право на възражение; или те са били незаконно обработвани; или е налице правно задължение в тази връзка.
7.7.2.    Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква: за да се изпълни законово задължение; или
за да се установи, упражни или защити правна претенция;
7.7.3.    Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.
7.8.    Ограничаване на обработването на данни
7.8.1.    Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако: тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.
7.8.2.    Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение: ако имаме Вашето съгласие; или за да се установи, упражни или защити правна претенция; или за да се защитят правата на AQUARIUM.BG или на друго физическо или юридическо лице.

8.    Напомняме ви, че можете да се свързвате с длъжностното лице по защита на личните данни на AKVAZONA.EU по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:
8.1.    по електронна поща до адрес: akvazona2@gmail.com
8.2.    по обикновена поща или куриер до адрес: гр.Пловдив Ж.К.,Тракия,бл.174,вх.д,ет.1,ап.3 – като изпишете текста на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на AKVAZONA.EU

 

Copyright © 2020 Изработка на сайт Лоял Консулт Уеб

0
  0
  Вашата количка
  Количката е празнаВръщане към магазина